banner aboutus

Musicians

BOWED STRINGS

 

Gaohu

Erhu

 

 

yenchoong kwuanboon adrian lena
Chin Yen Choong Lim Kwuan Boon Adrian Wee Lena Heng

 

Zhonghu

Cello

Double Bass

kokjun  andrew tianyao yongrui
Phang Kok Jun Andrew Chan Yao Tian Yao Li Yong Rui

 

 

PLUCKED STRINGS

Pipa

Yangqin

Guzheng

youguo jueru yvonne
Chua Yew Kok Yick Jue Ru Yvonne Tay

 

Gaoyinruan / Zhongruan

 

Daruan / Sanxian

jonathan kenny
Jonathan Ngeow Si Ming Kenny Chan

 

 

WIND

 

Dizi

 

Zhongyin Sheng / Suona

Gaoyin Sheng

xiangle qinglun deli kahchin
Heng Xiangle Tan Qing Lun Dedric Wong De Li Teo Kah Chin

 

 

PERCUSSION

derek yikhang ekjun
Derek Koh Wen Jun Low Yik Hang Goh Ek Jun